KD GrabnKunst

grabn2

Namen, naloge in cilji društva so združevati ustvarjalce s področja kulture in umetnosti ter temu spremljajočih organizacijskih, promocijskih in izvedbenih dejavnosti, jih spodbujati in podpirati pri delu ter spodbujati izmenjavanje izkušenj, idej in predlogov za izboljšanje pogojev dejavnosti v umetnosti in kulturi ter v doseganju svojih namenov in ciljev sodelovati z drugimi fizičnimi in zasebnimi ter javnimi pravnimi osebami.

Namen, naloge in cilji društva se uresničujejo zlasti s temi dejavnostmi:

-organizacija in izvedba vseh vrst kulturnih prireditev, od tega predvsem glasbenih, literarnih, gledališčnih, plesnih, multimedijskih, likovnih, kiparskih, umetniško-fotografskih in drugih prireditev s področja umetnosti in kulture,
-organizacija in izvedba izobraževanj, delavnic, tečajev ter drugih oblik izobraževanja ter usposabljanja za člane društva in zainteresirane udeležence,
-sodelovanje pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev v sodelovanju z drugimi društvi, posamezniki ter zasebnimi in javnimi pravnimi osebami,
-spodbujanjem umetniškega ustvarjanja članov društva v okviru in izven dejavnosti društva,
-krepitev kulturne zavesti članov in javnosti vzpodbujanje dviga nivoja kulturne zavesti ter odnosa do kulture in kulturnih dogodkov članov in javnosti,
-kulturno in umetniško ustvarjanje članov društva v imenu in za ime društva na vseh področjih kulture in umetnosti,
-promocija kulture in umetnosti med mladimi in na podeželju,
-izdajanje knjig, revij in tiskane literature s področja dejavnosti društva,
-izdajanje avdio ter vizualnih in drugih nosilcev zvoka, slike in podatkov s področja dejavnosti društva,
-vzpostavitev spletne strani društva,
-prirejanje tečajev in drugih oblik usposabljanja,
-sodelovanje z otroci in mladino ter starejšimi osebami z namenom doseganja tukaj navedenih namenov, nalog in ciljev društva,
-izmenjavanje izkušenj, znanj in spoznanj, literature, gradiv in podobnega z drugimi društvi in inštitucijami.

Pridobitno dejavnost opravlja društvo v skladu z veljavnimi predpisi in v obsegu, kot je potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki se namenjajo za izvajanje osnovne dejavnosti društva.

Pridobitna dejavnost ni osnovna dejavnost društva, vključuje pa naslednje dejavnosti:

-organizacija in izvedba kulturnih prireditev z vstopnino, od tega predvsem glasbenih, literarnih, gledališčnih, plesnih, multimedijskih, likovnih in drugih prireditev s področja kulture in umetnosti,
-organizacija in izvedba plačljivih seminarjev, izobraževanj in drugih sorodnih dogodkov z namenom izobraževanja in informiranja članstva in širše javnosti v zvezi z dejavnostjo ter nalogami in cilji društva,
-izdajanje in prodaja knjig in drugih tiskovin s področja dejavnosti društva,
-izdajanje in prodaja avdio ter vizualnih in drugih nosilcev zvoka, slike in podatkov s področja dejavnosti društva,
-ustvarjanje in prodaja umetniških del v lasti društva,
-ustvarjanje in prodaja ročnih izdelkov iz lesa, gline in drugih naravnih materialov,
-vodenje prireditev,
-vršenje reklamnih in drugih propagandnih storitev za sponzorje društva.

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno.

Redni član društva lahko postane vsak, ki izrazi željo po članstvu, sprejme ta pravila, poda pristopno izjavo ter plača članarino.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

Mladoletnik do dopolnjenega 18. leta starosti ne more biti član organov društva in nima pravice glasovanja na volitvah organov društva.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan ali tuja pravna oseba.

Veseli bomo novih članov, ki želijo s svojim ustvarjanjem ali delom prispevati k izpolnitvi nalog in ciljev društva.

Članov društva je trenutno okoli 20.

Podatki društva:

Kulturno društvo GrabnKunst
Spodnja Orlica 2
2365 Vuhred
Kontakt: Fides Robnik, predsednica
Tel.: 02 888 0414
GSM: 041 282 733
E-pošta: grabnkunst@gmail.com